House of eCommerce

FORRETNINGSBETINGELSER

House of ecommerce

Læs vores forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) finder anvendelse mellem kunden og House of eCommerce, medmindre fravigelser er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Aftalegrundlaget

1.1.  Tilbud afgivet af House of eCommerce er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

1.2.  En endelig aftale er først indgået, når House of eCommerce har modtaget skriftlig accept fra kunden.

2. Priser

2.1.  Alle priser er oplyst ekskl. moms.

2.2.  Arbejder afregnes, hvis ikke andet er aftalt, efter medgået tid med tillæg af eventuelle positive udlæg, herunder tidsforbrug til forudgående analyser eller anden bistand.

2.3.  Uanset afgivet tilbud tages der til enhver tid forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale og øvrige omkostninger.

2.4.  Udover den mellem parterne aftalte pris faktureres særskilt for:

2.4.1. Ekstraarbejde som følge af ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt materiale fra Kunden samt ekstraarbejde som følge af senere rettelser i allerede fremsendt materiale fra Kunden.

2.4.2. Med Kunden aftalt overarbejde eller andre ekstraforanstaltninger.

2.5.  Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes pr. påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når medarbejderen kører hjemmefra og sluttidspunktet er, når medarbejderen er tilbage på House of eCommerce kontor.

2.6.  Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes pr. påbegyndt kvarter.

2.7.  Kørsel afregnes efter statens til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt kilometer. Udlæg til bro, færger, fly etc. refunderes af Kunden.

3. Forsinkelse

3.1.  Ved forsinkelse som følge af Kundens handlinger eller undladelser har House of eCommerce ret til dels at forlænge vores leveringsfrist som minimum med tilsvarende periode som Kundens forsinkelse/undladelse dels at kræve betaling for evt. ekstraomkostninger i den forbindelse.

3.2.  Indtræder forsinkelse, uanset pkt. 3.1, er Kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig og leveringstidspunktet og vigtigheden heraf tydeligt på forhånd skriftligt er meddelt House of eCommerce.

4. Abonnementer/ løbende ydelser

4.1.  Produkter og ydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder softwarelicenser, domænenavne, hosting (drift) mv. faktureres Kunden.

4.2.  Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement/løbende ydelser, når der på en faktura fra House of eCommerce er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal osv.

4.3.  Fornyelse af abonnementer/løbende ydelser sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 1 måned før udløb af den på fakturaen anførte periode skriftligt har opsagt abonnementet.

4.4.  Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.

4.5.  House of eCommerce kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som House of eCommerce leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres Kunden bekendt senest 1 måned før udløb af en periode.

4.6.  Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forsage.

4.7.  Hvis abonnementet/løbende ydelse omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig herfor, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, medmindre det er aftalt, at House of eCommerce varetager denne opgave.

4.8.  House of eCommerce kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Lukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye/tillpasset vilkår.

5. Udviklingsopgaver

5.1.  Ved udviklingsopgaver, får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.

5.2.  Ved udarbejdelse af designs og opsætning af websites får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.

5.3.  House of eCommerce har, uanset ovenstående, altid ret til at genanvende det udviklede.

5.4.  Eventuel udlevering af kildefiler, efter Kundens anmodning, faktureres i henhold til forbrugt tid.

6. Betaling

6.1.  Betaling skal ske inden 7 dage efter fakturadato.

6.2.  Ved forsinket betaling beregnes renter pr. påbegyndt måned.

6.3.  House of eCommerce er berettiget til at aconto fakturere efter egen vurdering og skøn.

6.4.  Ved betalingsmisligholdelse har House of eCommerce desuden ret til at afbryde forbindelsen til Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. Ved betalingsmisligholdelse er House of eCommerce tillige berettiget til at ophæve support og serviceaftaler samt øvrige aftaler indgået med Kunden samt kræve evt. erstatning for ethvert tab som House of eCommerce i den forbindelse måtte lide.

6.5.  House of eCommerce har ejendomsforbehold til det solgte indtil den fulde købesum er betalt.

7. Ejendomsret, ophavsret mv.

7.1.  House of eCommerce har den fulde ophavsret til alt udviklet og udarbejdet materiale, herunder men ikke begrænset til; skitser, tekstforslag og layout. Kunden opnår, efter fuld betaling, brugsret til det udarbejdede materiale. Dog altid med respekt af tredjemands rettigheder.

7.2.  House of eCommerce er berettiget til at anvende alle udførte opgaver som reference, også selvom Kunden måtte have ændret eller videreudviklet den leverede opgave.

8. Reklamation

8.1.  Såfremt Kunden vil påråbe sig mangler ved det leverede skal Kunden straks manglen er eller burde være opdaget give House of eCommerce skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består.
Undlader Kunden reklamation som anført, kan Kunden ikke gøre manglerne gældende.

8.2.  Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor House of eCommerce senest 3 måneder efter levering, og Kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

9. Mangler

9.1.  House of eCommerce er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der konstateres efter materialet har været til korrektur og er godkendt af Kunden.

9.2.  House of eCommerce er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved materiale udleveret af Kunden.

9.3.  Forestår Kunden selv produktion, f.eks. content produktion, via en anden leverandør, anses Kunden for at have godkendt det af House of eCommerce udarbejdede materiale, hvorfor House of eCommerce herefter er uden ansvar for fejl og mangler.

9.4.  House of eCommerce er berettiget til at afhjælpe mangler.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1.  I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter House of eCommerce ikke for Kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand.

10.2.  House of eCommerce har intet ansvar for Kundens manglende ophavsret eller krænkelse af tredjemands rettigheder i øvrigt. Pådrager House of eCommerce sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at skadesløs holde House of eCommerce.

10.3.  House of eCommerce har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som er overladt House of eCommerce, som led i arbejdet.

10.4.  I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede er House of eCommerce erstatningsansvar, til enhver tid begrænset til prisen for den enkelte ydelse som forsinkelsen/manglen vedrører.

11. Underleverandører

11.1. House of eCommerce er berettiget til helt eller delvis, at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Force Majeure

12.1. House of eCommerce er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssige opfyldelse af aftalen, hvis dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, IT-nedbrud, cyberangreb/hacking eller andre lignende omstændigheder, som House of eCommerce ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af House of eCommerce anvendte underleverandører.

13. Samarbejdet og processen

13.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle mockup (eksempel).

Faseovergangen til næste fase sker når kunden har godkendt layout, samt der er modtaget 1. rate betaling.

Herefter sender kunden de materialer, som House of eCommerce skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Hjemmesiden udarbejdes baseret på den indledende dialog og de tilsendte materialer.

Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigerer sin hjemmeside via et link, hvor siden kan ses online på House of eCommerce server. Der er som udgangspunkt kun 2 “korrektionsrunder”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.

Korrektionsrunder for udarbejdet materiale hedder sig 7 dage efter første faktureringsdato af opgaven/opgaverne’ rate 1 og den anden korrektionsrunde hedder 5 dage efter fakturering af rate 2.

13.2 House of eCommerce udbedrer herefter den/de aftalte korrektioner og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger og sende evt. oplæringsmaterialet. House of eCommerce lægger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. Der fremsendes nu 2. rate betaling.

13.3 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 15 til 30 dage. De 15 til 30 dage igangsættes, når 1. rate er betalt. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har House of eCommerce rykket herfor en gang, er House of eCommerce berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de gældende betalingsbetingelser på netto 7 til 8 dage.

13.4 Hvis kunden vælger et andet webhotel/host end hos House of eCommerce, skal House of eCommerce have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer FTP database samt adgang til sammes kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosting servicen understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

13.5 Medmindre andet er aftalt, så påhviler det kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom SEO optimeret tekster, billeder og video. Medmindre andet er aftalt gennemgår House of eCommerce ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. House of eCommerce bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages, vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekster ind samt ”Kommer snart”-billeder/video.

Din eksisterende database. Medmindre andet er aftalt, så inkluderer House of eCommerce design af ny hjemmeside IKKE oprydning af database, varer, egenskaber mm. Når den eksisterende database overføres til den nye hjemmeside. Såfremt dette ønskes fremsendes der fakturering på konsulentydelse herfor.

13.6 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på House of eCommerce testside indtil der sendes gyldigt login.

13.7 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris medmindre andet er aftalt.

14. WEB Design generelt.

14.1 House of eCommerce leverer med mindre er aftalt hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet Woo-Commerce. House of eCommerce opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med den købte løsning.

14.2 House of eCommerce bistår kunden med vejledning vedr. det færdige produkt, så designet matcher kundens ønsker til deres grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden.

House of eCommerce tilpasser hjemmesidens layout ud fra kundens ønsker og udarbejder således alle vores design fra bunden.

14.3 En løsning fra House of eCommerce indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, Woo-Commerce stiller til rådighed. Hvis der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer, vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil House of eCommerce undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte og særskilt til kunden.

14.4 Hvis der skal benyttes 3. partssystemer, f.eks. plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. House of eCommerce står ikke til ansvar for eksterne plugins.

14.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

14.6 Det er ikke muligt for House of eCommerce, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

Det bestræbes dog altid på at levere hjemmesider som er hastighedsoptimeret i det omfang som er muligt.

14.7 Når House of eCommerce leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshopmodulet WooCommerce, er House of eCommerce ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

15. Lovvalg og værneting.

15.1. Enhver tvist mellem parterne afgøres efter Sø og handelsretten i Aalborg med House of eCommerce værneting som 1. instans.

Vores generelle forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 1. januar 2023 for House of eCommerce ApS, herefter benævnt House of eCommerce.

§ 1 Anvendelse
De generelle forretningsbetingelser gælder for alle House of eCommerces leverancer, f.eks. levering af løsninger, software, ydelser, hosting og udstyr, uanset om leverancen skal driftes hos kunden, eller hos House of eCommerce, i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem kunden og House of eCommerce. For forbrugerkøb kan gælde supplerende ufravigelige regler i henhold til købeloven.

House of eCommerce er ikke bundet af vilkår fremsat af kunden, som afviger fra betingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem parterne. House of eCommerce er heller ikke bundet af vilkår fremsat af kunden, selvom House of eCommerce ikke har gjort indsigelser mod sådanne vilkår.

House of eCommerce er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

§ 2 Rettigheder
House of eCommerce har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til kildekode og software udviklet af House of eCommerce, koncepter, kreative oplæg, originalmaterialer og lignende, samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udarbejdet af House of eCommerce.

Materialer udleveret af House of eCommerce er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering – mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf – ikke er tilladt, med mindre det er aftalt med House of eCommerce. Materialet må ej heller overlades til trejdemand uden House of eCommerces godkendelse. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

Kunden indestår overfor House of eCommerce for, at rettighedsbelagte værker, der på kundens foranledning er implementeret i ydelsen, hjemmesiden og leveret af kunden til House of eCommerce med dette formål, ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der krav mod House of eCommerce med påstand om retskrænkelse, eller for de af kunden leverede produkter, er kunden pligtig i enhver henseende at holde House of eCommerce skadesløs for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder bl.a. erstatningsbeløb og godtgørelser, omkostninger til advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tillagt vedkommende sagsøger.

§ 3 Priser, tilbud, estimater og aftaler
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, levering, transport, ophold, forplejning samt installation og support, med mindre andet er aftalt. House of eCommerces priser fremgår af vor til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud. Derudover kan House of eCommerce opkræve specifikke gebyrer for forsendelser, tillægstjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser mv.

Der kan finde en årlig prisregulering sted – hvert år den 1. oktober – med nettoprisindekset som reguleringsfaktor, dog minimum 2 %. Timepriserne afrundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med kr. 25. Beløb angivet i ører i løbende ydelser / serviceaftaler afrundes op til nærmeste hele kroner.

Hertil kan House of eCommerce justere gældende priser med et varsel på løbende måned plus 3 måneder. Ændringer varsles over for kunden ved mail til kundens e-mailadresse.

Tilbud gælder i 30 dage fra dato, med mindre andet er aftalt. Alle tidsestimater er vurderet så nøjagtig som muligt, men skal betragtes som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktiske forbrugte antal timer. House of eCommerce vil efter endt opgave fakturere det faktiske forbrugte antal timer. Tilbuddet er betinget af at materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet. Herunder at det af kunden fremsendte materiale svarer til House of eCommerces afgivne tilbud.

Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af House of eCommerce.

§ 4 Ydelsen
Ydelsen er som nærmere angivet i aftalen mellem parterne, herunder som angivet i eventuelle bilag vedlagt aftalen. House of eCommerce skal, på de i aftalen anførte vilkår, for kunden forestå udvikling af software, rådgivning, undervisning, content, hosting eller anden ydelse, som beskrevet i aftalen.

Levering af ydelserne forudsætter et nært samarbejde mellem parterne om udveksling af ideer, kommercielle overvejelser og gennemførelsen af den kreative proces, som ydelserne er udtryk for.

§ 5 Forpligtelser
House of eCommerce forpligter sig til at levere ydelsen som beskrevet i aftalen. House of eCommerce er ikke ansvarlig for indhentelse af rettigheder til eller brug af tredjeparts software eller webapplikationer, eksempelvis Facebook, Instagram, Fanpage Karma m.v. House of eCommerce garanterer ikke, at den leverede ydelse medfører en for kunden forøget omsætning, indtjening eller lignende. Ligesom House of eCommerce ikke garanterer, at den leverede ydelse medfører en forøget trafik på kundens hjemmeside, kundens profiler på de sociale medier, forøgelse af antal likes eller lignende.

Kundens forpligtelser
Kunden skal, på de i aftalen anførte tidspunkter, levere de, i aftalen anførte, konkrete ydelser til House of eCommerce.

Kunden skal, som nærmere anført nedenfor, aktivt medvirke i projektet ved tilvejebringelsen af data og oplysninger, ideer, kommercielle overvejelser, vurderinger og andre leverancer, samt i øvrigt medvirke i den kreative proces omkring opfyldelse af aftalen.

Kunden skal, som led i sin deltagelse i projektorganisationen, sørge for – inden for rimelige tidsfrister – at træffe sådanne projekt- og ledelsesmæssige beslutninger om praktiske, tekniske, økonomiske og andre forhold, som House of eCommerce måtte fremsætte anmodning om, med henblik på at kunne planlægge og gennemføre projektet.

Kundens projektleder skal loyalt bistå House of eCommerces projektleder i varetagelse af dennes opgaver og skal følge alle rimelige anmodninger fra denne. Kundens projektleder er herunder ansvarlig for ledelse og koordinering af kundens ressourcer i forbindelse med opgaver eller leverancer, der forudsættes løst eller leveret af kunden.

Kunden skal uden ugrundet ophold efterkomme alle rimelige anmodninger fra House of eCommerce om udlevering af oplysninger og dokumentation, der er nødvendig for gennemførelse af projektet. På en sådan anmodning skal kunden give House of eCommerce fyldestgørende, detaljerede oplysninger om kundens virksomhed, herunder kundens forretningsprocesser og IT-systemer, samt udlevere sådanne oplysninger og dokumentation om kundens udstyr og IT-systemer, som kunden er i besiddelse af, og som er relevante for projektets udførelse.

§6 Levering

Leveringstid
Parternes ydelser i medfør af aftalen erlægges i henhold til de i aftalen fastsatte tidspunkter.

Udskydelsesadgang
Kunden er berettiget til, med et skriftligt varsel på mindst 8 (otte) dage til House of eCommerce, at udskyde enhver i aftalen fastsat tidsfrist. En sådan udskydelse indebærer ikke pligt til betaling af forhøjet vederlag. Dog skal kunden godtgøre House of eCommerce rimelige og dokumenterede meromkostninger, i form af House of eCommerces yderligere lønomkostninger og udgifter til de underleverandører, som House of eCommerce har kontraheret med i tillid til tidspunkterne i aftalen, med henblik på opfyldelse af House of eCommerces forpligtelser efter aftalen. En samlet udskydelse af tidsplanen kan dog højst udgøre 45 (femogfyrre) dage.

Hvis kunden udskyder en eller flere tidsfrister, er House of eCommerce berettiget til at kræve alle efterfølgende tidsfrister udskudt med et tilsvarende antal dage.

§ 7 Ændringer
Ændringer, der ikke indebærer forøget vederlag til House of eCommerce

Kunden kan, inden der er sket endelig levering fra House of eCommerce, uden yderligere vederlæggelse til House of eCommerce, kræve gennemført sådanne mindre justeringer og ændringer af aftalens omfang og indhold, som er rimelige og sædvanlige.

§ 8 Fakturering
House of eCommerce fakturerer løbende, typisk månedsvis. Fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen. A conto fakturering ved igangværende arbejder kan finde sted. Udviklingsopgaver og indkøb fra tredjepart faktureres som udgangspunkt med 50% af tilbudssummen ved indgåelse af aftale.

Renten beregnes med 2,0 % pr. påbegyndt måned, såfremt betalingen udebliver efter fakturaens forfaldsdato. Ved fremsendelse af rykkere beregnes et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen. House of eCommerce kan, i henhold til dansk rets regler herom, foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er blevet opkrævet tidligere.

House of eCommerce forbeholder sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på faktura, der ikke er tilmeldt leverandørservice.

På House of eCommerces anmodning er kunden forpligtet til at stille bankgaranti for betaling.

Ved manglende betaling er House of eCommerce berettiget til at standse den aftalte leverance med øjeblikkelig varsel.

§ 9 Overdragelse
Kunden kan ikke uden House of eCommerces samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. House of eCommerce er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet tredjemand.

House of eCommerce kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på rimelige vilkår for kunden. Selve overdragelse kan ikke betragtes som en væsentlig ændring af aftalen.

§ 10 Underleverandører
House of eCommerce forbeholder sig ret til, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, at anvende underleverandører, samt antage samarbejdspartnere og/eller eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

§ 11 Garantier
House of eCommerce skal være berettiget til at foretage sådanne ændringer i House of eCommerces systemer, der ikke har nogen væsentlig indvirkning på House of eCommerces opfyldelse af aftalen, og i øvrigt ikke forringer oppetiden, svartiderne eller funktionaliteten af kundens programmel.

Kunden kan vedvarende implementere ændringer i sit programmel. Kunden skal give House of eCommerce meddelelse om væsentlige ændringer, herunder bl.a. ændringer, der kan have indvirkning på oppetid og svartider.

Såfremt sådanne væsentlige ændringer implementeres uden forudgående aftale herom med House of eCommerce, er House of eCommerce fritaget for eventuelle stillede garantier.

§ 12 Misligholdelsesbeføjelser
Misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende i overensstemmelse med købelovens regler med de nedenfor anførte modifikationer. Mangelsbeføjelser kan gøres gældende i 8 dage efter levering. Mangelsbeføjelser skal ske skriftligt og begrundet.

House of eCommerce har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet ved korrekturtest.

House of eCommerce er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering, kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende, som følge af mangler.

Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som House of eCommerce vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. Såfremt det undtagelsesvis måtte vise sig nødvendigt, kan House of eCommerce med et varsel på 5 arbejdsdage udskyde en leverance med op til 20 arbejdsdage, uden at dette kan betragtes som forsinkelse.

House of eCommerce har ret til at afhjælpe en forsinkelse eller en mangel, uanset om forsinkelsen eller manglen er væsentlig. Kan afhjælpning af forsinkelsen eller manglen ikke gennemføres straks, har House of eCommerce ret til at anvise en relevant mulighed for afhjælpning af forsinkelsen eller manglen på en sådan måde, at brugen af det leverede kan opretholdes på en rimelig måde.

§ 13 Erstatning
House of eCommerce er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra House of eCommerces side. House of eCommerces erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, ikke erstattes.

House of eCommerce er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som House of eCommerce ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet House of eCommerces instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for House of eCommerces leverance.

House of eCommerce er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra leverancen. Skulle House of eCommerces ydelse medføre badwill, fx i form af ”shitstorm” mod kunden eller lignende, er House of eCommerce ikke ansvarlig for dette. Ligesom House of eCommerce ikke er ansvarlig for kundens eventuelle tab ved dette.

House of eCommerce er ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backup ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelse af systemer og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialer på hjemmesider. House of eCommerce tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på House of eCommerces webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af House of eCommerce.

House of eCommerce er ikke ansvarlig for forhold hos House of eCommerces underleverandører. Kommer House of eCommerce i misligholdelse, som en følge af forhold hos House of eCommerces underleverandører, kan kunden ikke påberåbe sig disse forhold som misligholdelse.

House of eCommerces samlede erstatningspligt udgør maksimalt kontraktsummen vedrørende den leverance, der har givet anledning til tabet, dog højst kr. 25.000. Ved en serie af skader, som følge af samme skadeforvoldende handling, udgør den maksimale erstatning dog højst kr. 50.000. For løbende ydelser opgøres kontraktsummen som betalingerne i det seneste kalenderår, fra kundens meddelelse til House of eCommerce.

§ 14 Produktansvar
House of eCommerce er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt eller lignende på fast ejendom, løsøre, It soft- eller hardware m.v. som indtræder, mens produktet er i kundens besiddelse. House of eCommerce er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af kunden indgår.

I den udstrækning House of eCommerce måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er kunden forpligtet til at holde House of eCommerce skadesløs. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod House of eCommerce på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

Dansk rets almindelige regler om fordringshavermora finder anvendelse.

House of eCommerce er ikke ansvarlig for forsinkelse og mangler, der kan henføres til kundens misligholdelse af aftalen, fejl og mangler i kundens programmel, eller sådanne hændelige begivenheder, for hvilke kunden bærer risikoen.

House of eCommerce er ikke ansvarlig for tredjemands ulovlige anvendelse af kundens programmel eller kundens data.

House of eCommerce kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative konsekvenser, som deaktivering af kundens hjemmeside evt. måtte medføre for kunden. Alt materiale, som kunden har leveret, gives ikke tilbage, men destrueres.

§ 15 Force majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Intern strejke hos House of eCommerce, der væsentligt påvirker House of eCommerces mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure.

Forhold hos House of eCommerces underleverandører, der medfører, at House of eCommerce ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for House of eCommerce, anses ligeledes som force majeure.

Ved House of eCommerces eventuelle udeblivelse eller annullering af undervisningsforløb etc. som følge af, at omstændigheder relateret til transport og vejrforhold, strejke og myndighedsindgreb samt sygdom eller personskade hos underviseren etc., er House of eCommerce, i samarbejde med kunden, forpligtet til at finde en ny tid/dato for gennemførelsen af det pågældende undervisningsforløb etc.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeuresituationen varer. Såfremt en tidsfrist for House of eCommerce udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at annullere den force majeure-ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

§ 16 Tredjemands rettigheder
Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at give House of eCommerce skriftlig meddelelse herom. House of eCommerce kan vælge at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen, eller at bringe krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt House of eCommerce ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen efter aftalt opsigelsesvarsel.

House of eCommerce er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvis House of eCommerce ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige.

§ 17 Tavshedspligt og reference
House of eCommerces personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og House of eCommerce pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår House of eCommerce med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om House of eCommerces forhold. Såfremt kunden er en offentlig myndighed viger tavshedspligten for regler i lovgivningen vedrørende akt- og partsindsigt når videregivelse af de konkrete oplysninger ikke påfører House of eCommerces virksomhed skade. Ved skade forstås navnlig skade af erhvervsmæssig eller økonomisk karakter f.eks. som følge af de konkurrencemæssige forhold.

House of eCommerce er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. Ved indgåelse af kontrakt accepterer kunden samtidig at House of eCommerce kan anvende kundens kontaktdata i forbindelse tilmelding af House of eCommerces nyhedsbrev m.v.

§ 18 Opsigelsesvarsel
Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med løbende måned plus 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt. Efter aftale forholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, såsom § 10, med at bestå. Opsigelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til House of eCommerce.

§ 19 Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem House of eCommerce og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Aarhus som værneting.

Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt en konflikt ikke løses ved mægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved instituttet.